Hoạt động ngoại khóa

Khoa Dược  »  Hỗ trợ sinh viên  »  Hoạt động ngoại khóa

Học Kỳ 1 (2013-2014)

Tuần 1+2 Click here

Tuần 03 Click here

Tuần 04 Click here

Tuần 06 Click here

Tuần 08 Click here

Tuần 09 Click here

Tuần 10 Click here

Tuần 11 Click here

Tuần 12 Click here

Tuần 13 Click here

Tuần 14 Click here

Tuần 15 Click here

Tuần 16 Click here

Tuần 17 Click here

Tuần 18 Click here

Tuần 19 Click here